Over het platform

Het Platform Zorg voor Leven is een verband van ideële organisaties dat bij de regering en het parlement en binnen de sector zorg en welzijn opkomt voor het menselijk leven in alle levensfasen vanaf de conceptie. Dit impliceert de beschermwaardigheid van het menselijk leven, die tot uitdrukking komt in zorg voor en begeleiding van de totale mens, in lichamelijk, psychisch en geestelijk opzicht, en in het bijzonder voor hen die door hun ziekte, handicap of wilsonbekwaamheid niet of onvoldoende voor zichzelf kunnen opkomen; de intentie tot beëindiging van het leven wordt als onaanvaardbaar afgewezen.

Het Platform is van mening dat ieder mens recht op leven heeft. Dit fundamentele uitgangspunt dient te worden:

  • gedragen door de samenleving;
  • gewaarborgd in wet- en regelgeving;
  • gepraktiseerd door de sector zorg en welzijn.

Het Platform maakt in zijn activiteiten geen onderscheid naar godsdienst, ras, geslacht of politieke overtuiging. Het Platform respecteert en benut bij al zijn activiteiten zowel de wettelijke regels als de uiteenlopende levensbeschouwelijke achtergronden en de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemende organisaties.

Doel

Het Platform stelt zich tot doel dat de beschermwaardigheid van het leven als centraal uitgangspunt wordt genomen in de sector zorg en welzijn en dat deze wordt verankerd in de wetten en maatregelen van de overheid die de sector raken.

Dit betekent dat:

  • het Platform aangaande de doelstelling in de samenleving een bewustwording tot stand wil brengen en in stand wil houden;
  • het Platform een gesprekspartner wil zijn voor de regering en het parlement;
  • patiënten en cliënten te allen tijde moeten kunnen rekenen op een respectvolle bejegening, een adequate begeleiding, medische behandeling en zorg;
  • werkers in de sector zorg en welzijn die vanuit dit principe hun werk doen volledig worden erkend en geaccepteerd in hun beroepsuitoefening.

Middelen

Het Platform probeert zijn doel te bereiken via het ethisch en juridisch beoordelen van ontwikkelingen en (wets)voorstellen die de sector zorg en welzijn raken. Het Platform zoekt steeds naar de meest effectieve wegen om de publieke opinie en het overheidsbeleid te beïnvloeden in de door hem gewenste richting. Indien nodig organiseert het Platform daarvoor politieke en maatschappelijke druk via brede coalities met maatschappelijke, politieke en religieuze organisaties.

Deelnemers

Het Platform bestaat uit alle organisaties en instanties die deze Verklaring onderschrijven, het bijgevoegde protocol ondertekenen en de jaarlijks vast te stellen deelnemersbijdrage voldoen. Op basis van hun verschillende betrokkenheid zijn er kerndeelnemers en algemene deelnemers. Kerndeelnemers zijn niet-winstbeogende organisaties die nadrukkelijk gericht zijn op de sector zorg en welzijn en/of op de behartiging van collectieve en individuele belangen in de sector. Algemene deelnemers zijn de maatschappelijke, politieke en religieuze organisaties, die het streven van de kerndeelnemers ondersteunen.

Binnen het platform zijn er drie projectgroepen:

  • Projectgroep levensbeëindigend handelen
  • Projectgroep biomedische ethiek
  • Projectgroep Wet afbreking zwangerschap

Contactgegevens
Stichting Platform Zorg voor Leven
Postbus 900
3900 AX Veenendaal